Algemene Voorwaarden

Welkom bij de gebruikersovereenkomst van Klussenbedrijfdaniel.nl. Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u worden aangeboden door Klussenbedrijfdaniel.nl.
Klussenbedrijfdaniel.nl heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door uzelf alsmede Klussenbedrijfdaniel.nl.

Begrippen
klussenbedrijfdaniel heeft twee soorten gebruikers: opdrachtgevers, ook genoemd opdrachtplaatsers en opdrachtnemers, ook genoemd bedrijven. Beide kunnen worden aangeduid als gebruiker, indien de context duidelijk maakt om welk soort gebruiker het gaat.
Bedrijven kunnen reageren op opdrachten. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: een bericht of een offerte. Beide worden beschouwd en aangeduid als een reactie op een opdracht.
Een aanvraag die op klussenbedrijfdaniel.nl wordt geplaatst, wordt pas daadwerkelijk een opdracht zodra de opdrachtplaatser akkoord gaat met een reactie van een van de bedrijven die hebben gereageerd op de aanvraag. Desalniettemin wordt een aanvraag veelal aangeduid als opdracht en de plaatser ervan als opdrachtgever.
Er bestaat geen formele scheiding tussen klussenbedrijfdaniel en klussenbedrijfdaniel.nl. klussenbedrijfdaniel wordt doorgaans gebruikt voor de organisatie, klussenbedrijfdaniel.nl voor het online platform. klussenbedrijfdaniel.nl is derhalve onderdeel van klussenbedrijfdaniel.

Voorwaarden van het gebruik van klussenbedrijfdaniel
Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief werd geblokkeerd. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van klussenbedrijfdaniel, maak er dan geen gebruik van. Uw klussenbedrijfdaniel gebruikersnummer is niet overdraagbaar. klussenbedrijfdaniel behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

Vergoeding en diensten (kosten en onze service)
Plaatsen van een opdracht
Inschrijven bij klussenbedrijfdaniel en het plaatsen van opdrachten is gratis mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Zij kunnen gratis lid worden van klussenbedrijfdaniel.nl en aanvragen plaatsen met als doel het vinden van een bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden aan huis en/of tuin.
Deze optie is allen telefonisch mogelijk/

Abonnementen (uitsluitend voor bedrijven)
Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een actief klussenbedrijfdaniel abonnement kunnen reageren op de via klussenbedrijfdaniel aangeboden opdrachten. De beschikbare abonnementsvormen zijn op dit moment geheel gratis. klussenbedrijfdaniel behoudt zich het recht voor de beschikbare abonnementsvormen en -tarieven op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct van kracht voor nieuwe inschrijvers. Houders van bestaande abonnementen worden van tariefwijzigingen via email op de hoogte gebracht. Het beëindigen van een abonnement is op elk moment mogelijk door een e-mailbericht te sturen naar klantenservice@klussenbedrijfdaniel.nl. Een opzegging van een abonnement wordt door klussenbedrijfdaniel altijd bevestigd op het door gebruiker verstrekte e-mailadres. Bij reclames over opzeggingen dient gebruiker een bevestigingsbericht te kunnen overleggen. Ontvangt u derhalve geen bevestiging van uw opzegging, neem hierover dan contact op met onze klantenservice.

Zaken doen via klussenbedrijfdaniel
klussenbedrijfdaniel biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers (bedrijven) de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. klussenbedrijfdaniel biedt partijen de mogelijkheid opdrachten openbaar aan te besteden. klussenbedrijfdaniel bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. klussenbedrijfdaniel is derhalve uitsluitend te beschouwen als een platform. Het reageren op een aanvraag mag uitsluitend plaatsvinden door bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. klussenbedrijfdaniel is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van klussenbedrijfdaniel gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor klussenbedrijfdaniel niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de opdrachtnemers: het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK nr.). klussenbedrijfdaniel behoudt zich het recht voor om deelnemers die, naar oordeel van klussenbedrijfdaniel, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot klussenbedrijfdaniel.nl te ontzeggen. Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van klussenbedrijfdaniel niet in het geding komt. U vrijwaart klussenbedrijfdaniel van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Wij controleren de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en offertes en berichten die via onze website worden verstuurd en dus beschikbaar zijn via ons systeem uitsluitend steekproefsgewijs. Het is mogelijk dat u input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van klussenbedrijfdaniel. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met een valse identiteit.

Plaatsen en zoeken van opdrachten, reageren en het sluiten van deals
U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door klussenbedrijfdaniel aangeboden dienstverlening.

Accepteren voorwaarden
Door het inschrijven van uzelf dan wel uw onderneming bij klussenbedrijfdaniel en/of het plaatsen van een opdracht op klussenbedrijfdaniel dan wel te reageren op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van klussenbedrijfdaniel. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het uitbrengen van een offerte wordt beschouwd als een reactie op een opdracht.

Selectie en status van een offerte
De plaatser van de opdracht is niet verplicht zaken te doen met het bedrijf dat de laagste offerte uitbrengt of welk ander bedrijf dat reageert op zijn/haar opdracht dan ook. Hij/zij houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen. Een offerte op klussenbedrijfdaniel heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. De overeenkomst is bindend wanneer de plaatser van de opdracht een offerte accepteert. Bedrijven dienen zich te overtuigen van de omtrent de opdracht gegeven informatie, alvorens een offerte uit te brengen. Een offerte is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.

Communicatie
Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op klussenbedrijfdaniel wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door klussenbedrijfdaniel bestemde kanalen, dat wil zeggen via www.klussenbedrijfdaniel.nl. Eventuele mondelinge communicatie de opdracht betreffende is toegestaan, doch dient bij voorkeur op www.klussenbedrijfdaniel.nl te worden bevestigd. Het versturen van mededelingen die er op gericht zijn de communicatie buiten klussenbedrijfdaniel om te laten verlopen is niet wenselijk. Indien alle op de opdracht betrekking hebbende mededelingen en afspraken centraal bij klussenbedrijfdaniel worden vastgelegd ontstaat een compleet opdrachtdossier. klussenbedrijfdaniel biedt partijen de mogelijkheid de via klussenbedrijfdaniel gevoerde en/of bevestigde communicatie in te zien, bijvoorbeeld ter controle van de gemaakte afspraken. klussenbedrijfdaniel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het mogelijkerwijs verloren raken van gegevens de opdrachten betreffende.

Persoonlijk contact en het maken van afspraken
Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, bijvoorbeeld om het werk op te nemen of de locatie te bekijken, is het de opdrachtnemer toegestaan een afspraak te maken met opdrachtgever. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten klussenbedrijfdaniel om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient bij voorkeur via klussenbedrijfdaniel te worden bevestigd.

Sluiten van een overeenkomst (deal)
Het is verstandig een overeenkomst die voortvloeit uit een contact dat is ontstaan op klussenbedrijfdaniel, op klussenbedrijfdaniel.nl te bevestigen. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht te worden bevestigd. Op deze manier wordt een opdrachtdossier gevormd dat inzichtelijk is voor beide partijen, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer na uitvoering van het werk beoordelen (Klusscore), kan het uitgevoerde werk mogelijk in het kader van een steekproefkeuring worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige en kan zonodig gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling.

Looptijd van de opdracht
Een geplaatste opdracht staat standaard twee weken open voor reacties. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze te verwijderen onder opgave van reden. Tevens kan opdrachtgever desgewenst de reactietermijn verlengen. Een opdracht kan door klussenbedrijfdaniel worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van klussenbedrijfdaniel, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer klussenbedrijfdaniel uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Niet conforme advertenties
klussenbedrijfdaniel is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op klussenbedrijfdaniel weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van klussenbedrijfdaniel of anderszins een goede gang van zaken op klussenbedrijfdaniel hinderen is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door klussenbedrijfdaniel zonder nader bericht worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij klussenbedrijfdaniel.

Blokkade account
Ter bescherming van klussenbedrijfdaniel en haar cliënten behoudt klussenbedrijfdaniel zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. klussenbedrijfdaniel is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten en reacties behorende bij het betreffende gebruikersnummer. klussenbedrijfdaniel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. Eventuele achterstallige abonnements- of andere kosten die zijn ontstaan tot aan het moment van blokkade blijven verschuldigd. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

Uitvoering van de opdracht
De via klussenbedrijfdaniel verkregen opdracht dient door het bedrijf dat door opdrachtgever is geselecteerd zelf te worden uitgevoerd. Bepalend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de opdrachtnemer. Het doorspelen van de opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet ingeschreven bij klussenbedrijfdaniel, is niet toegestaan. Deze bepaling houdt tevens in dat de opdrachtnemer zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht. Het doorspelen en/of verhandelen van opdrachten die via klussenbedrijfdaniel worden aangeboden aan andere entiteiten is niet toegestaan.

Fraude
Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan klussenbedrijfdaniel uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site, activiteiten die de goede gang van zaken op klussenbedrijfdaniel hinderen of de regels zoals die door klussenbedrijfdaniel zijn bepaald frustreren en/of overtreden. klussenbedrijfdaniel behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.klussenbedrijfdaniel.nl. Dit uitsluitend om de kwaliteit van onze site te kunnen waarborgen en om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te beschermen tegen malafide praktijken.

Spam
Berichten via klussenbedrijfdaniel die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via klussenbedrijfdaniel is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door klussenbedrijfdaniel worden geblokkeerd.

De informatie

 • dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
 • mag niet frauduleus zijn;
 • mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
 • mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
 • mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
 • mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
 • mag niet obsceen zijn of kinderpornografie bevatten;
 • mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
 • mag geen aansprakelijkheid voor klussenbedrijfdaniel teweegbrengen of verlies veroorzaken;
 • mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.
 • Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via klussenbedrijfdaniel) dat, op welke wijze dan ook, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
klussenbedrijfdaniel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Bescherming
U verbindt zich ertoe klussenbedrijfdaniel en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door klussenbedrijfdaniel dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.